آرشیو برچسب : فیلم جراحی چانه

چانه یکی از اجزای موجود در صورت است که در زیبایی چهره تاثیر بسیار زیادی دارد به نحوی که اگر کوچکترین نقصی در آن وجود داشته باشد توازن و تعادل کل صورت برهم خورده و فرد نازیبا به نظر خواهد رسید. چنانچه چانه از حد استاندارد برجسته تر یا بلند تر باشد بینی از چیزی […]