الصاق مراقبت های بعد از جراحی پلک 3

مراقبت های بعد از جراحی پلک

پس از جراحی پلک ، مانند سایر جراحی ها امکان بروز عوارض احتمالی نظیر تورم و کبودی وجود دارد که قطعا با رعایت مراقبت های بعد از جراحی پلک

درباره drreyhani15